3. Stadgar


STADGAR
FÖR BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN INGENJÖREN 10

 

 

FIRMA, ÄNDAMÅL OCH SÄTE

 

 

Föreningens firma är Bostadsrättsföreningen Ingenjören 10.

 

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta bostäder och lokaler åt medlemmarna till nyttjande utan tidsbegränsning. Medlems rätt i föreningen grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättshavare.

 

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 

RÄKENSKAPSÅR

 

2 §

 

Föreningens räkenskapsår omfattar tiden 1/1-31/12.

 

MEDLEMSKAP

 

3 §

 

Medlemskap i föreningen kan beviljas den som erhåller bostadsrätt genom upplåtelse av föreningen eller som övertar bostadsrätt i föreningens hus.

 

Annan juridisk person än kommun eller landsting som förvärvat bostadsrätt till bostadslägenhet får vägras medlemskap i föreningen.

 

Den som en bostadsrätt har övergått till får inte vägras medlemskap i föreningen om föreningen skäligen bör godta förvärvaren som bostadsrättshavare.

 

Om det kan antas att förvärvaren för egen del inte permanent skall bosätta sig i bostadsrättslägenheten har föreningen rätt att vägra medlemskap.

 

Den som har förvärvat en andel i bostadsrätt får vägras medlemskap i föreningen om inte bostadsrätten efter förvärvet innehas av makar eller av sådana sambor vilka lagen (1987:232) om sambors gemensamma hem eller lagen (1987:813) om homosexuella sambor skall tillämpas.

 

Fråga om att anta en medlem avgörs av styrelsen om inte annat följer av 2 kap. 10 § bostadsrättslagen (1991:614).

 

Styrelsen skall snarast, normalt inom en månad från det att skriftlig ansökan om medlemskap kom in till föreningen, avgöra frågan om medlemskap.


4 §

 

Medlem får inte uteslutas eller utträda ur föreningen, länge han eller hon innehar bostadsrätt.

 

Anmälan om utträde ur föreningen skall göras skriftligen och handlingen skall vara försedd med medlemmens bevittnade namnteckning.

 

AVGIFTER

 

5 §

 

Insats, årsavgift och i förekommande fall upplåtelseavgift fastställs av styrelsen. Ändring av insats skall dock alltid beslutas av föreningsstämman.

 

Föreningens löpande kostnader och utgifter samt avsättning till fonder skall finansieras genom att bostadsrättshavarna betalar årsavgift till föreningen.

 

Årsavgifterna fördelas bostadsrättslägenheterna i förhållande till lägenheternas andelsvärde.

 

Årsavgiften skall betalas senast sista vardagen före varje kalendermånads början om inte styrelsen beslutat annat.

 

Årsavgift beräknad enligt föregående stycke skall för lägenhet som har nyuppförd balkong utgå med högre belopp utgörande 1 procent av vid varje tillfälle gällande prisbasbelopp.

 

De av respektive medlem inbetalade högre beloppen ska av föreningen fonderas för balkongernas framtida underhåll. Räntan på innestående kapital skal årligen tillföras fonden.

 

Avgiften för tjänster som föreningen upphandlat åt alla boende för att få bättre pris(exempelvis, men inte begränsat till, kabel-TV, telefoni, bredband) inryms inte i årsavgiften om priset föreningen erhållit beräknas per lägenhet. Dessa avgifter delas lika mellan alla lägenheter oavsett andelsvärde och debiteras vid sidan av ordinarie avgift.

 

För tillkommande nyttigheter som utnyttjas endast av vissa medlemmar såsom upplåtelse av parkeringsplats, extra förrådsutrymme och dyl. utgår särskild ersättning som bestäms av styrelsen.

 

Upplåtelseavgift, överlåtelseavgift, pantsättningsavgift och avgift för andrahandsupplåtelse får tas ut efter beslut av styrelsen. Överlåtelseavgiften får uppgå till högst 2,5% och pantsättningsavgiften till högst 1% av det basbelopp som gäller vid tidpunkten för ansökan om medlemskap respektive tidpunkten för underrättelse om pantsättning.

 

Överlåtaren av bostadsrätten svarar tillsammans med förvärvaren för att överlåtelseavgiften betalas.

 

Pantsättningsavgiften betalas av pantsättaren.

 

Avgiften för andrahandsupplåtelsefår för en lägenhet årligen uppgå till högst 10% av prisbasbeloppet, enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken (2010:110). Om en lägenhet upplåts under en del av ett år, beräknas den högsta tillåtna avgiften efter det antal månader lägenheten är uthyrd.

 

 

Avgifterna skall betalas det sätt styrelsen bestämmer. Om inte avgifterna betalas i rätt tid utgår dröjsmålsräntan enligt räntelagen den obetalda avgiften från förfallodagen till dess full betalning sker samt påminnelseavgift enligt förordningen (1981:1057) om ersättning för inkassokostnader mm.

 

 

 

FONDER

 

6 §

 

Den vinst som kan uppstå föreningens verksamhet skall årligen avsättas till en fond för yttre underhåll med ett belopp motsvarande minst 0,3% av fastighetens taxeringsvärde eller disponeras annat sätt i enlighet med föreningsstämmans beslut.

 

STYRELSE OCH REVISORER

 

7 §

 

Styrelsen skall bestå av ordförande samt minst två och högst sex ledamöter med minst en och högst tre suppleanter. Ordförande väljs på ordinarie stämma för en tid av ett år. Valet av ledamöter skall ske att mandattiden utgår för hälften av dem vid ordinarie föreningsstämma. Suppleanter väljs för en tid av ett år.

 

Vid förfall eller avgång av ledamot inträder suppleant i dennes ställe. Ledamot eller suppleant behöver inte vara medlem i föreningen.

Styrelsen konstituerar sig själv.

 

Styrelsen är beslutsför när de vid sammanträdet närvarandes antal överstiger hälften av hela antalet ledamöter.

 

Som styrelsens beslut gäller den mening för vilken mer än hälften av de närvarande röstat eller vid lika röstetal den mening som biträds av ordföranden.

 

För giltigheten av fattade beslut fordras, då för beslutsförhet minsta antalet ledamöter är närvarande, enighet om besluten.

 

Vid styrelsens sammanträden skall det föras protokoll, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot, som styrelsen utser. Protokoll skall förvaras betryggande sätt och föras i nummerföljd.

 

8 §

 

Föreningens firma tecknas av två styrelseledamöter i förening eller av en styrelseledamot i förening med annan person som styrelsen därtill utsett.

 

9 §

 

Styrelsen får förvalta föreningens egendom genom en av styrelsen utsedd vicevärd, vilken själv inte behöver vara medlem i föreningen, eller genom en fristående förvaltningsorganisation.

 

Vicevärden skall inte vara ordförande i styrelsen.

 

10 §

 

Utan föreningsstämmans bemyndigande får styrelsen eller firmatecknare inte avhända föreningen dess fasta egendom eller tomträtt. Styrelsen får dock inteckna och belåna sådan egendom eller tomträtt.

 

11 §

 

Revisorerna skall vara minst en och högst två med en och högst två suppleanter. Revisorer och revisorssuppleanter väljs av stämman ordinarie föreningsstämma för tiden intill dess nästa ordinarie föreningsstämma har hållits.

 

 

FÖRENINGSSTÄMMA

 

12 §

 

Ordinarie föreningsstämma skall hållas en gång om året före april månads utgång.

 

Extra stämma hålls styrelsen finner skäl till det och skall av styrelsen även utlysas detta för uppgivet ändamål hos styrelsen skriftligen begärts av en revisor eller av minst en tiondel av samtliga röstberättigade medlemmar.

 

Kallelse till föreningsstämma skall ske genom anslag å lämpliga platser inom föreningens hus eller genom utdelning. Medlem, som inte bor i föreningen hus, skall skriftligen kallas under uppgiven eller annan för styrelsen känd adress.

 

Kallelse till stämma skall tydligt ange de ärenden som skall förekomma stämman.

 

Kallelse får utfärdas tidigast fyra veckor före stämma och skall utfärdas senast två veckor före ordinarie stämma och senast en vecka före extra stämma.

 

13 §

 

För att visst ärende som medlem önskar behandlat föreningsstämma skall kunna anges i kallelsen till denna stämma skall ärendet skriftligen anmälas till styrelsen senast före mars månads utgång eller den tid som styrelsen bestämmer.

 

14 §

 

ordinarie föreningsstämma skall förekomma:

 

1.  Stämmans öppnande

 

2.  Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar/röstlängd

 

3.  Godkännande av dagordningen

 

4.  Val av stämmoordförande

 

5.  Val av två justeringsmän tillika rösträknare

 

6.  Fråga om stämma blivit i stadgeenligt ordning utlyst

 

7.  Fastställande av röstlängd

 

8.  Föredragning av styrelsens årsredovisning

 

9.  Föredragning av revisorns berättelse

 

10.  Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning

 

11.  Beslut om resultatdisposition

 

12.  Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna

13.  Fråga om fastställande av arvoden

 

14.  Val av styrelseledamöter och suppleanter

 

15.  Val av revisorer och revisorsuppleanter

 

16.  Val av valberedning

 

17.  Av styrelse till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende enligt 13 §

 

18.  Stämmans avslutande

 

På extra stämma skall utöver första stycket 1-7 förekomma endast de ärenden för vilka stämman utlysts och vilka angivits i kallelsen till densamma.

 

Protokoll vid föreningsstämma skall föras av den styrelsen därtill utsett. I fråga om protokollets innehåll gäller

 

a)  att röstlängden skall tas in i eller biläggas protokollet,

 

b)  att stämmans beslut skall föras in i protokollet samt

 

c)  om omröstning har skett, att resultatet skall anges i protokollet. Protokoll skall bevaras betryggande.

Vid stämma fört protokoll skall senast inom tre veckor vara hos styrelsen tillgängligt för medlemmarna.

 

15 §

 

Vid föreningsstämman har medlem en röst. Om fler medlemmar innehar en bostadsrätt tillsammans, har de dock tillsammans endast en röst.

 

Röstberättigad är endast den medlem som fullgjort sina förpliktelser mot föreningen.

 

Medlem får utöva sin rösträtt genom befullmäktigat ombud som antingen skall vara medlem i föreningen, äkta make eller maka, sambo eller myndig närstående. Ombud skall förete skriftlig, dagtecknad fullmakt.

 

Ingen får grund av fullmakt rösta för mer än en annan röstberättigad.

 

En medlem får vid föreningsstämma medföra högst ett biträde endast medlemmens make eller maka, sambo, annan närstående eller annan medlem får vara biträde.

 

Omröstning vid föreningsstämman sker öppet om inte närvarande röstberättigad begär sluten omröstning.

 

Föreningsstämmans beslut utgörs av den mening som fått mer än hälften av de avgivna rösterna eller, vid lika röstetal, den mening som ordföranden biträder. Vid val anses den vald som har flest röster. Vid lika röstetal avgörs valet genom lottning om inte annat beslutas av stämman innan valet förrättas. För vissa beslut erfordras särskild majoritet enligt bestämmelserna i bostadsrättslagen.


UPPLÅTELSE OCH ÖVERGÅNG AV BOSTADSRÄTT

 

16 §

 

Bostadsrätt upplåtes skriftligen och får endast upplåtas åt medlem i föreningen.

 

Upplåtelsehandlingen skall ange parternas namn, den lägenhet upplåtelsen avser, ändamålet med upplåtelsen samt de belopp som skall betalas som insats och årsavgift. Om upplåtelseavgift skall uttas skall även den anges.

 

17 §

 

Har bostadsrätten övergått till ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten endast om han är eller antas som medlem i föreningen.

 

En juridisk person som är medlem i bostadsrättsföreningen får inte utan samtycke av styrelsen genom överlåtelse förvärva bostadsrätt till en bostadslägenhet.

 

Utan hinder av första stycket får dödsbo efter avliden bostadsrättshavare utöva bostadsrätten. Efter tre år från dödsfallet får föreningen dock anmana dödsboet att inom sex månader visa att bostadsrätten ingått i bodelning eller arvsskifte med anledning av bostadsrättshavarens död eller att någon, som inte får vägras inträde i föreningen, förvärvat bostadsrätten och sökt medlemskap. Om den tid som angetts i anmaningen inte iakttas, får bostadsrätten tvångsförsäljas för dödsboets räkning.

 

18 §

 

Ett avtal om överlåtelse av bostadsrätt genom köp skall upprättas skriftligen och skrivas under av säljaren och köparen. I avtalet skall anges den lägenhet som överlåtelsen avser samt köpeskillingen. Motsvarande skall gälla vid byte eller gåva. En överlåtelse som inte uppfyller dessa föreskrifter är ogiltig. Bestyrkt avskrift av överlåtelseavtalet skall tillställas styrelsen.

 

Bostadsrättshavare som överlåtit sin bostadsrätt till annan medlem skall till bostadsrätts-föreningen inlämna skriftlig anmälan om överlåtelsen med angivande av överlåtelsedag samt till vem överlåtelsen skett.

 

Om förvärvaren i strid med 17§ första stycket utövar bostadsrätten och flyttar in i lägenheten innan han antagits till medlem har föreningen rätt att vägra medlemskap.

 

BOSTADSRÄTTSHAVARENS RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER

 

19 §

 

Bostadsrättshavaren skall egen bekostnad hålla lägenhetens inre med tillhörande övriga utrymmen i gott skick.

 

Föreningen svarar för reparationer av de stamledningar för avlopp, värme, gas, elektricitet och vatten som föreningen försett lägenheten med. Föreningen svarar också i övrigt för att fastigheten hålls i gott skick.


Bostadsrättshavarens ansvar för lägenheten omfattar:

 

·  rummens väggar, golv och tak samt underliggande fuktisolerande skikt.

 

·  inredning och utrustning i kök, badrum och övriga rum och utrymmen tillhöranden lägenhetensåsom ledningar och övriga installationer för vatten, avlopp, värme, gas, ventilation och el till de delar dessa befinner sig inne i lägenheten och inte är stamledningar; svagströmsanläggningar; målning av vattenfyllda radiatorer och stamledningar; i fråga om elledningar svarar bostadsrättshavaren endast fr.o.m. lägenhetens undercentral (proppskåp).

 

·  golvbrunnar, eldstäder samt rökgångar i anslutning därtill, inner- och ytterdörrar samt glas och bågar i inner- och ytterfönster; bostadsrättshavaren svarar dock inte målning av yttersidorna av ytterdörrar och ytterfönster.

 

För reparationer grund av brand- eller vattenledningsskada svarar bostadsrättshavaren endast om skadan har uppkommit genom

 

1.  hans eller hennes egen vårdlöshet eller försummelse, eller

 

2.  vårdslöshet eller försummelse av

 

a)  någon som hör till hans eller hennes hushåll eller som besöker honom eller henne som gäst.

 

b)  någon annan som han eller hon har inrymt i lägenheten, eller

 

c)  någon som för hans eller hennes räkning utför arbete i lägenheten.

 

För reparation grund av brandskada som uppkommit genom vårdslöshet eller försummelse av någon annan än bostadsrättshavaren själv är dock denne ansvarig endast om han eller hon brustit i omsorg och tillsyn.

 

Fjärde stycket gäller i tillämpliga delar om det finns ohyra i lägenheten.

 

20 §

 

Bostadsrättshavaren får inte utan styrelsens tillstånd i lägenheten utföra åtgärd som innefattar

 

1.  ingrepp i en bärande konstruktion,

 

2.  ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller

 

3.  annan väsentlig förändring av lägenheten.

 

Styrelsen får inte vägra att medge tillstånd till en åtgärd som avses i första stycket om inte åtgärden är till påtaglig skada eller olägenhet för föreningen.

 

 

 

21 §

 

När bostadsrättshavaren använder lägenheten och andra delar av fastigheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i


sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Bostadsrättshavaren skall även i övrigt vid sin användning av lägenheten iaktta allt som fordras för att bevara sundhet, ordning och gott skick inom eller utanför huset. Han skall rätta sig efter de särskilda regler som föreningen meddelar i överensstämmelse med ortens sed. Bostadsrättshavaren skall hålla noggrann tillsyn över att dessa åligganden fullgörs också av dem som han eller hon svarar för enligt 19 § fjärde stycket.

 

Om det förekommer sådana störningar i boendet som avses i första stycket första meningen, skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att störningarna omedelbart upphör.

 

Andra stycket gäller inte om föreningen säger upp bostadsrättshavaren med anledning av att störningarna är särskilt allvarliga med hänsyn till deras art eller omfattning.

 

Om bostadsrättshavaren vet är eller har anledning att misstänka att ett föremål är behäftat med ohyra får detta inte tas in i lägenheten.

 

22 §

 

Företrädare för bostadsrättsföreningen har rätt att komma in i lägenheten när det behövs för tillsyn eller för att utföra arbete som föreningen svarar för.

 

När bostadsrätten skall säljas offentlig aktion, är bostadsrättshavaren skyldig att låta visa lägenheten lämplig tid.

 

Bostadsrättshavaren är skyldig att tåla sådana inskränkningar i nyttjanderätten som föranleds av nödvändiga åtgärder för att utrota ohyra i fastigheten, även om hans lägenhet inte besväras av ohyra.

 

Om bostadsrättshavaren inte lämnar föreningen tillträde till lägenheten, när föreningen har rätt till det, kan styrelsen ansöka om handräckning.

 

Det åligger bostadsrättshavaren att teckna och vidmakthålla hemförsäkring och därtill kallad tilläggsförsäkring.

 

23 §

 

En bostadsrättshavare får upplåta hela sin lägenhet i andra hand endast om styrelsen ger sitt samtycke.

 

Vägrar styrelsen att ge sitt samtycke till en andrahandsupplåtelse får bostadsrättshavaren ändå upplåta hela sin lägenhet i andra hand, om hyresnämnden lämnar tillstånd till upplåtelsen. Tillstånd skall lämnas, om bostadsrättshavaren har beaktansvärda skäl för upplåtelsen Ett tillstånd till andrahandsupplåtelse kan begränsas till viss tid och förenas med villkor.

 

 

 

Bostadsrättshavaren som önskar upplåta sin lägenhet i andra hand skall skriftligen hos styrelsen ansöka om medgivande till upplåtelsen. I ansökan skall anges skälet till upplåtelsen, under vilken tid den skall pågå samt namnet den till vilken lägenheten skall upplåtas i andra hand.


24 §

 

Bostadsrättshavaren får inte inrymma utomstående personer i lägenheten, om det kan medföra men för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

 

25 §

 

Bostadsrättshavaren får inte använda lägenheten för något annat ändamål än det avsedda. Föreningen får dock endast åberopa avvikelse som är av avsevärd betydelse för föreningen eller någon annan medlem i föreningen.

 

26 §

 

Nyttjanderätten till en lägenhet som innehas med bostadsrätt och som tillträtts är med de begränsningar som följer nedan förverkad och föreningen således berättigad att säga upp bostadsrättshavaren till avflyttning,

 

1.  om bostadsrättshavaren dröjer med att betala insats eller upplåtelseavgift utöver två veckor från det att föreningen efter förfallodagen anmanat honom att fullgöra sin betalningsskyldighet eller om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift utöver två vardagar från förfallodagen,

 

2.  om bostadsrättshavaren dröjer med att betala årsavgift, när det gäller en bostadslägenhet, mer än en vecka efter förfallodagen eller, när det gäller en lokal, mer än två vardagar efter förfallodagen,

 

3.  om bostadsrättshavaren utan behövligt samtycke eller tillstånd upplåter lägenheten i andra hand,

 

4.  om lägenheten används i strid med 24 eller 25§,

 

5.  om bostadsrättshavaren eller den som lägenheten upplåtits till i andra hand, genom vårdslöshet är vållande till att det finns ohyra i lägenheten eller om bostadsrättshavaren genom att inte utan oskäligt dröjsmål underrätta styrelsen om att det finns ohyra i lägenheten bidrar till att ohyran sprids i huset,

 

6.  om lägenheten annat sätt vanvårdas eller om bostadsrättshavaren åsidosätter sina skyldigheter enligt 21 § vid användning av lägenheten eller om den som lägenheten upplåtits till i andra hand vid användning av denna åsidosätter de skyldigheter som enligt samma paragraf åligger en bostadsrättshavare

 

7.  om bostadsrättshavaren inte lämnar tillträde till lägenheten enligt 22 § och han inte kan visa en giltig ursäkt för detta

 

8.  om bostadsrättshavaren inte fullgör annan honom åvilande skyldighet och det måste anses vara av synnerlig vikt för föreningen att skyldigheten fullgörs

 

9.  om lägenheten helt eller till väsentlig del används för näringsverksamhet eller därmed likartad verksamhet, vilken utgör eller till inte oväsentlig del ingår i brottsligt förfarande, eller för tillfälliga sexuella förbindelser mot ersättning.

 

Nyttjanderätten är inte förverkad om det som ligger bostadsrättshavaren till last är av ringa betydelse.


27 §

 

Uppsägning som avses i 26 § 3,4 eller 6-8 får ske endast om bostadsrättshavaren låter bli att efter tillsägelse vidta rättelse utan dröjsmål.

 

I fråga om en bostadslägenhet får uppsägning grund av förhållanden som avses i 26 § 3 inte heller ske om bostadsrättshavaren efter tillsägelse utan dröjsmål ansöker om tillstånd till upplåtelse och får ansökan beviljad.

 

Är det fråga om särskilt allvarliga störningar i boendet gäller vad som sägs i 26 § 6 även om någon tillsägelse om rättelse inte har skett.

 

28 §

 

Om föreningen säger upp bostadsrättshavaren till avflyttning, har föreningen rätt till ersättning för skada.

 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

 

29 §

 

Meddelande till medlemmarna anslås lämplig plats inom föreningens fastighet eller genom utdelning eller postbefordran av brev.

 

30 §

 

Om föreningen upplöses skall behållna tillgångar tillfalla medlemmar i förhållande till lägenheternas andelsvärden.

 

Om föreningsstämman beslutar att uppkommen vinst skall delas ut skall vinsten fördelas mellan medlemmarna i förhållande till lägenheternas andelsvärden.

 

31 §

 

Utöver dessa stadgar gäller för föreningens verksamhet bostadsrättslagen (1991:614), lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar och andra tillämpliga lagar.


Uppdaterat 2020-09-18